Det är obligatoriskt att gå på alla lektioner eller aktiviteter som skolan anordnar.

Om du är förhindrad att närvara måste din vårdnadshavare – eller du själv om du är myndig – anmäla detta. Frånvaro ska anmälas före första lektionen varje dag. Anmälan sker via Skola24-appen eller på telefon 0515 – 869 49 (telefonsvarare).

Om du måste lämna skolan under skoldagen p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak ska det anmälas till mentor och/eller receptionen.

Bruksgymnasiets rutiner för frånvaro och CSN

  • mentor uppmärksammar frånvaro (vårdnadshavare blir informerade via Skola24)
  • samtal hålls mellan mentor och elev för att samtala om vad frånvaron handlar om. Är frånvaron ogiltig (skolk) ges muntlig information om att rapport till CSN kan komma att ske om skolket upprepas (sammanlagt 4 timmar under en månads tid är tillräckligt för att rapport till CSN kan ske)
  • om skolket fortsätter rapporterar skolan till CSN som fattar beslut om studiebidraget.
  • mentor bevakar frånvaron och när den har upphört under två veckors tid meddelar mentor det till administrationen som kontaktar CSN.

Då det gäller anmäld (sjuk-)frånvaro (långvarig och/eller upprepad) kontaktar mentor eleven och vårdnadshavare för att undersöka vad frånvaron beror på. Här tas kontakt med elevhälsan för utredningsstöd. Även anmäld frånvaro kan ses som ogiltig, se nedan.

CSN om frånvaro

Om du skolkar förlorar du studiebidraget

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget. Om du har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar du även de bidragen. Om din familj har andra bidrag kan de också påverkas om du skolkar. Det gäller till exempel bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd från Försäkringskassan.

När rapporterar skolan skolk till CSN?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag.

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då välja att inte rapportera den till CSN.

När kommer pengarna igen?

När skolan meddelar att du är tillbaka i heltidsstudier kommer CSN att pröva om du har rätt till studiebidraget igen. Om du har fått för mycket pengar utbetalt drar vi först av det beloppet mot dina kommande utbetalningar. Ibland kan det därför dröja innan du börjar få pengar igen.

Det här kan räknas som skolk

Det är skolan som bedömer vad som räknas som skolk. Det kan till exempel vara upprepad frånvaro, återkommande sena ankomster eller att du lämnar lektionen för tidigt.

Giltig frånvaro är när du fått ledigt eller att du har en sjukperiod som skolan godkänt. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron som giltig eller ogiltig.

Mer finns att läsa hos CSN – www.csn.se