Skolans ABC-information

Allergi
Vid behov av speciell kost kontakta vår skolsköterska Anita Eliasson.

Anslagstavlor
Det är endast tillåtet att affischera på de anslagstavlor som finns på Stora Torget och vid receptionen.
OBS! Ingen affischering på dörrar och väggar – annat än i överenskommelse med skolledning.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
APL, ingår i de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Minst 15 veckor av utbildningstiden är förlagd till företag.

Besök
Obehöriga har inte rätt att vistas på skolan utan godkännande. Besök ska anmälas i receptionen.

Bibliotek 
I biblioteket finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, möjlighet att låna spel, tillgång till datorer och skrivare samt fler läsplatser. Kommunens lånekort gäller på Bruksgymnasiets bibliotek.  

Borttappat och upphittat
Saker som tappats bort kan frågas efter i receptionen. Dit kan man också vända sig med upphittade saker.

Busskort
Det är Upplands lokaltrafik som hanterar skolbusskorten. Är du berättigad till skolbusskort skickas det till din folkbokföringsadress tillsammans med ett informationsbrev där det framgår vad som gäller för kortet t.ex. om det går sönder eller tappas bort m.m.

Om rätten till busskort upphör pga. t.ex. flytt, byte av skola så spärras busskortet automatiskt av UL.

Cafeteria
Cafeteria finns vid Stora Torget och är öppen alla skoldagar.

Datorer
Alla elever på nationella program får kvittera ut en bärbar dator som de får disponera under hela studietiden. Ett avtal skrivs på av eleven inför mottagandet av datorn. Till omyndig elev får vårdnadshavare skriva på avtalet. Den som bryter mot avtalet kan bli ersättningsskyldig.

Droger
På Bruksgymnasiet råder en drogfri miljö. Det innebär att det är förbjudet att medföra eller förtära alkohol och andra droger. Att vara på skolan påverkad av alkohol eller andra droger är inte heller tillåtet.

Elevinflytande
På Bruksgymnasiet tycker vi att det är viktigt med elevinflytande. Mentorstid, elevkår och forum för samråd är viktiga forum för diskussion och dialog mellan elever och personal.

Elevkår
I början på höstterminen kommer information om hur man går med i elevkåren.
Elevkåren  har sitt eget rum på Stora Torget.

Facebook
Man kan följa skolans verksamhet på Facebook: www. facebook.com/bruksgymnasiet.

Forum för samråd
I forum för samråd träffas rektor, elever och representanter för personal. Där informeras om förslag till beslut i frågor som ska behandlas och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Mötestillfällena finns inplanerade i skolans kalendarium.

Frånvaro
Det är obligatoriskt att gå på alla lektioner eller aktiviteter som skolan anordnar.
 
Om du är förhindrad att närvara måste din vårdnadshavare – eller du själv om du är myndig – anmäla detta. Frånvaro ska anmälas före första lektionen varje dag på telefon 0515 – 869 49 (telefonsvarare). Vi använder frånvarorapporteringsystemet Skola24. Myndig elev eller vårdnadshavare kan också frånvaroanmäla i appen.

Om du måste lämna skolan under skoldagen p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak ska det anmälas till mentor och/eller receptionen.

Om du är sjuk ofta kan skolan begära att du lämnar in ett läkarintyg. Om skolan godkänner din sjukskrivning får du behålla bidraget från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Om du har ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in av CSN. Detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har.

Mer finns att läsa hos CSN – www.csn.se

Försäkring
Östhammars kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector. För elever i gymnasiet gäller försäkringen dygnet runt, d.v.s. för olycksfall som inträffar i samband med all verksamhet under skoltid samt även för olycksfall under fritid och lov. Läs mer i försäkringsbeskedet som delas ut vid skolstart åk 1 eller på kommunens hemsida.

OBS! Vid skada måste elev/förälder själv göra en skadeanmälan till Protector, telefon 08 – 410 637 00 eller på skadorprotectorforsakring.se

Försäkring vid utlandsresa
För elever finns även en tjänstereseförsäkring, hos IF, som gäller i hela världen. I den försäkringen omfattas olycksfall samt sjukdom som men ev. råkar ut för under resan.

Vad gäller skador på tillhörigheter som glasögon och kläder (inte mobiltelefon och annan elektronik) så kan man få ersättning för detta via olycksfallsförsäkringen (gäller för elever), men ersättning lämnas endast om dessa gått sönder i samband med ett olycksfall. I annat fall skall man alltid vända sig till det bolag där man har sin hemförsäkring.

Om en elev råkar ut för ett olycksfall under utlandsresa skall detta anmälas både på olycksfallsförsäkringen och tjänstereseförsäkringen (samt sin privata om en sådan finns).

Info-TV
Aktuell information visas på TV-skärmar som finns vid receptionen och på Stora Torget.

Instagram
Man kan följa skolans verksamhet på Instagram: www.instagram.com/bruksgymnasiet.

Internationella utbyten
Internationella frågor är en naturlig del av undervisningen och skolan har ett stort nätverk av kontakter runtom i Europa. Som elev på Bruksgymnasiet erbjuds du att söka till flera av de utbytes- och samarbetsprojekt som vi har tillsammans med skolor och arbetsplatser i andra länder. Resorna är gratis för elever på Bruks eftersom skolan står för alla kostnader för resor och boende.

Its learning
Its learning är vår lärplattform för elever och lärare. Här kan du bland annat följa utbildningen, få information om provdatum m.m.
Inloggningen är samma som du har till din skoldator.

Kopiering
Elever har tillgång till kopiator i biblioteket.

Ledighet
Du har som elev ingen ”semester” du har rätt att ta ut när du själv önskar. Måste du ansöka om ledigt från skolarbetet gäller följande:

Ledighet för högst en lektion, t.ex. för att besöka SYV eller skolsköterska, begär du hos den lärare du har den lektionen.

Behöver du längre ledighet måste du i god tid fylla i en blankett som du kan hämta i receptionen. Din mentor kan bevilja dig ledighet för högst tre dagar. Gäller det längre ledighet är det rektor som beslutar.
OBS! Vi beviljar ingen ledighet för semesterresor.

Läromedel och arbetsmaterial
Ungdomselever (den som inte fyllt, eller fyller 20 år, under det år som man börjar på gymnasiet) får låna böcker av skolan. Vissa böcker fås som gåva, vilka det är meddelar lärare i respektive ämne. Block och pennor ansvarar eleverna själva för att köpa. Detta säljs i skolans cafeteria.

Matersättning vid APL
Matersättning utgår med 30 kr/dag, om eleven inte får mat på arbetsplatsen.

Mentor
Varje elev på Bruksgymnasiet har en mentor som har till uppgift att vara ett stöd under hela gymnasieutbildningen.

Mobiltelefoner
Mobiler ska vara avslagna eller på ljudlöst under lektionstid och får endast användas om läraren gett klartecken till detta. Din och andras koncentration på arbetet störs om du tar emot och svarar på SMS eller talar i din mobil under lektionstid.

Under prov är det aldrig tillåtet att ha mobilen påslagen.
Se även ordningsregler.

Nötter m.m.
Många är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel eller sesam. För att alla ska kunna känna sig trygga har vi ett fullständigt förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam på skolans område.

Papper, penna, pärm….
Det är du själv som köper ditt skrivmaterial. Det är också du själv som ansvarar för att du har det material som behövs när du börjar dina lektioner. Du får inte ta lektionstid till att låna ihop det du borde haft med dig.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa här på hemsidan. Den beskriver hur vi på Bruksgymnasiet jobbar med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling som exempelvis diskriminering och mobbing.

Prov
Prov ska skrivas vid utsatt tid av samtliga elever som det gäller. Prov som skrivs i efterhand, s.k. efterprov kan förekomma i samråd med läraren.

Prövning
Elever som inte får betyg på en kurs eller inte blir godkända har rätt att göra en prövning på de kurser som ingår i den individuella studieplanen. Anmälan sker på särskild blankett som kan hämtas hos SYV.

Rökning
Rökning är förbjuden på skolans område som t.ex. skolans lokaler, i luftslussar och vindfång vid entrédörrar, innegårdar och på skolgården. Rökare hänvisas till anvisade platser utanför skolans gränser.

Salar och salsnummer
Salarna betecknas med en bokstav följt av en eller två siffror. Bokstaven anger byggnad och siffran sal.

Schema/periodindelning
Läsåret är indelat i två schemaperioder,  höst- och vårtermin.  Nytt schema publiceras varje period på skolans hemsida.

Sen ankomst – lärare
Om en lärare inte kommer i tid till en lektion ska klassen vänta 10 minuter, för att sedan kontakta receptionen för besked. Kontrollera alltid först TV-skärmarna eller hemsidan för att se om lektionen är inställd eller flyttad.

Skollunch
Skolmatsalen är öppen 11.00-13.00. Skolmaten är gratis för alla ungdomselever. Gäster kan betala med swish. Matsedel finns på hemsidan och på skolans TV-skärmar.

Skåp
Skåpet är skolans egendom och lånas ut till eleven för förvaring av läromedel, annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Byte av skåp mellan elever är inte tillåten.

Värdesaker bör inte förvaras i skåpet, eventuell förvaring sker på egen risk.

Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål, får inte förvaras i skåpet.

Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet. Vårdnadshavare informeras om åtgärden.

Studieavbrott och förändring av studierna
Den som vill göra någon förändring i sina studier ska kontakta mentor och SYV. Ansökan om studieavbrott eller förändring i studieinriktningen ska göras skriftligt på blankett som kan hämtas hos SYV eller på expeditionen.

Studiebidrag
Studiebidraget betalas ut den sista vardagen i månaden under månaderna september-juni. Innan den studerande är myndig, betalas pengarna ut till vårdnadshavaren.

Tidpunkten för den allra första utbetalningen av studiebidraget är beroende av när den studerande fyller 16 år. Fram till första utbetalningen från CSN får den studerande vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

Om du fyller år i januari–juni betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i september. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i juni, några månader tidigare.

Om du fyller år i juli–september betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i oktober. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i september.

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får du inte den extra utbetalningen.

I december får vissa bara ett halvt studiebidrag (625 kronor). Det gäller de som fyller 16 år i juli–september. Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Mer finns att läsa på CSN´s hemsida.

Studieplan
Alla elever har en individuell studieplan. Där står alla kurser och vilka betyg man fått i de kurser som är klara. Du hittar din studieplan i Dexter. Kontrollera noga att du kommer upp till de 2500 poäng du måste ha för att få ut ditt slutbetyg. Vi ev. oklarheter kontakta din studievägledare.

Utrymning
Vid larm hörs en ringande signal i skolans högtalare. Brandlarm utlöses automatiskt via detektorer. Utrymning vid larm sker omgående närmaste väg. Återsamling sker vid stora parkeringen framför Zodiaken.

Vilrum
Finns i E-huset. Kontakta skolsköterskan eller någon i elevvårdsgruppen.

Värdesaker
Förvara aldrig värdeföremål så att obehöriga kan komma åt dem. Lämna inte värdesaker i elevskåp, omklädningsrum eller i en väska utan tillsyn. Elever är inte försäkrade mot stölder i skolan och kan inte få ersättning för saker som stulits.

 Ändrade lektioner
Uppgifter om ändrade lektioner läggs ut på hemsidan och på skolans TV-skärmar som uppdateras kontinuerligt.